استخدام

  • در هنگام انتخاب موقعیت های شغلی، دقت کنید که دارای شرایط اولیه ای که در مقابل هر شغل توضیح داده شده است باشید.
  • سوابق کاری :

  • سوابق تحصیلی :

  • سایر موارد :

  • چنانچه دوره آموزشی را گذرانده اید و یا دارای مهارت های کاری دیگری میباشید در این قسمت ذکر کنید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 20 MB, Max. files: 5.