اعضای کمیته اجرایی

مینا قهرمانی

مسئول دفتر مدیر عامل و کارشناس ترافیک

امینه خسروانی

کارشناس بازرگانی و اکانت منیجر

ندا اسماعیلی نیا

مسئول روابط عمومی

بیتا اثنا عشری

ادمین شبکه های اجتماعی

امیرحسین سامانی

کارشناس R&D و SEO