میلاد حکیم زاده

مشاور مدیریت استراتژیک

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسي مهندسي صنايع -گرايش برنامه ريزی و تحلیل سیستم
 • کارشناسي ارشد مديريت صنعتي -گرايش تحقیق در عملیات
 • دکتری کانديدای دکتری مديريت استراتژيک-گرايش تحقیق در عملیات (مرحله دفاع رساله)

سوابق کاری :

 • رئیس هیات مديره (موظف)شرکت نگین سازه )پیمانکار و سرمايه گذار پروژه های هتلي و مسکوني
 • مديرعامل شرکت عمران و نوسازی سپیده ايمان )ساخت و بهره برداری پروژه تجاری-اقامتي شکوه ايمان مشهد
 • مشاور مطالعات اقتصادی و مطالعات بازار گروه مهندسي باران، گروه الیزه، گروه باهر، کارخانه دنا الکتريک، کارخانه فضل الکتريک
 • مدير طرح و برنامه هلدينگ مهندسي باران
 • مدير طرح و برنامه هلدينگ عمران و مسکن سازان منطقه شرق
 • مسئول روابط عمومي و بین الملل هلدينگ عمران و مسکن سازان منطقه شرق
 • مدير واحد آموزش و پژوهش شهرداری منطقه ثامن )جوانترين مدير در کل شهرداری مشهد و مدير پژوهشکده نوين شهر معنوی ثامن شهرداری منطقه ثامن شرکت عمران و مسکن سازان ثامن
 • کارشناس مسئول تشکیالت اداری شهرداری منطقه ثامن شهرداری منطقه ثامن شرکت عمران و مسکن سازان ثامن
 • مشاور جوان شهردار منطقه ثامن شهرداری مشهد شهرداری منطقه ثامن
 • مشاوره های مديريتي معاونت اماکن متبرکه آستان قدس رضوی شرکت خدمات علمي صنعتي خراسان

سوابق پروژه ای:

 • اجرای سیستم مديريت کیفیت ايزو8111 کارخانه پاد پانل بیرجند/کارشناس پروژه
 • ايجاد پايگاه اطلاعاتي نظام پیمانکاران فرعي صنعتي خراسان رضوی/مدیر پروژه
 • اجرای سیستم مديريت کیفیت ايزو9001دانشگاه علمي کاربردی علمي صنعتي خراسان /کارشناس پروژه
 • اجرای سیستم مديريت کیفیت ايزو 9001 در شرکت خدمات علمي صنعتي خراسان/کارشناس پروژه
 • شناسايي عوامل بحراني موفقیت و شکست پروژه های استقرار ايزو 9001در بخش خدمات و صنعت/مدیر پروژه
 • کارسنجي و تعديل نیروی انساني اتاق بازرگاني خراسان رضوی/کارشناس پروژه
 • امکانسنجي ايجاد شهرکها و نواحي صنعتي در بخش ها و دهستانهای خراسان رضوی/مدیر پروژه
 • الویت بندی احداث شهرکهای صنعتي در کل خراسان رضوی با کمک تکنیک AHP/ مدیر پروژه
 • کارسنجي و زمانسنجي دانشگاه امام رضا/کارشناس پروژه
 • کارسنجي و زمانسنجي دانشگاه علوم رضوی/ کارشناس پروژه
 • کارسنجي و زمانسنجي مرکز درماني داراشفاء آستان قدس/مدیر پروژه
 • کارسنجي و زمانسنجي دانشگاه فردوسي مشهد/ کارشناس پروژه
 • باز آرايي ساختار سازماني امور مالي شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی/مدیر پروژه
 • تدوين طرح امکانسنجي بازيافت سرباره های فولاد جهت فولاد نیشابور/مدیر پروژه

ارائه مقالات:

 • گروه بندی بافت های فرسوده شهری استان خراسان رضوی با توجه به معیارهای توسعه یافتگی پایدار به روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی / مجله علمي پژوهشي دانشگاه مرودشت شیراز
 • شناسايي عوامل بحراني موفقیت و شکست پروژه های استقرار ايزو 9001در بخش خدمات / اولین همايش مديريت کیفیت رشت
 • شناسايي عوامل بحراني موفقیت و شکست پروژه های استقرار ايزو 9001 در بخش خدمات / مجله کنترل کیفیت شماره 4
 • بررسي رابطه میان فرهنگ سازماني و انگیزه کارکنان جهت بکارگیری نوآوری شغلي / اولین همايش بین المللي نوآوری و مديريت شیراز
 • بررسی نتایج به کارگیری فن آوری اداری و لزوم تحول نظام اداری در راستای تحقق جهاد اقتصادی در سازمان مجری طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا )ع( / اولین همايش جهاد اقتصادی علوم و تحقیقات زاهدان
 • لزوم تحول در اقتصاد شهری و بررسی ساز و کار انتشار اوراق مشارکت و سکوک در راستای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری مشهد مقدس / اولین همايش جهاد اقتصادی شهرداری شیراز
 • بررسی میزان موفقیت پروژه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شهرداری مشهد- منطقه ثامن/ مجله شهر پژوه- منتظر داوری
 • بررسی میزان عوامل انگیزشی کارمندان سازمان مجری طرح نوسازی و بهسازی بافت حرم مطهر رضوی