سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی –تحقیق در عملیات 
 • کارشناسی مدیریت صنعتی  
 • کاردانی مدیریت صنعتی 

سوابق کاری :

 • رایانه ثانیه شمار/مشهد/مدیر اداری
 • رایانه ثانیه شمار  / مشهد / مدیر عامل
 • شرکت ماشین روستا / مشهد / مدیر برنامه ریزی
 • دفتر بازرگانی صنایع غذایی مهتا / مشهد / مدیر داخلی و تضمین کیفیت ( نماینده مدیریت ) پیاده سازی ISO 9001
 • چوب سنگ / مشهد / شناسایی فرایندهای سازمانی
 • چوب سنگ / مشهد/  اجرای  ارزیابی عملکرد منابع انسانی
 • چوب سنگ نگین شرق / مشهد / نماینده مدیریت ( مدیر تضمین کیفیت)
 • چوب سنگ نگین شرق / مشهد /  پیاده سازی استاندارد    ISO9001,ISO14001,OHSAS18001  و5S
 • نوین حصار / مشهد / عارضه یابی
 • چوب سنگ سناباد / مشهد / نماینده مدیریت ( مدیر تضمین کیفیت ) پیاده سازی , ISO14001,OHSAS18001 ISO9001, و5S
 • ایزوگام زرین بام جاوید / مشهد / پیاده سازی , ISO14001,OHSAS18001 ISO9001, و5S
 • شرکت کاوشگران بهبود کیفیت / مشهد /  مدیرعامل  و رئیس هیئت مدیره از سال 93 تا  هم اکنون
 • مشاور کلینیک کسب  و کار شرکت شهرکهای صنعتی / مشهد / مشاور عارضه یابی و HSE  و استانداردهای ISO شناسایی فرایندهای سازمانی و مشاوره منابع انسانی
 • شرکت BRS / مشهد / ممیز  سیستمهای  مدیریت  IMS(ISO9001.ISO14001.OHSAS18001
 • چوب سنگ سناباد و نگین شرق / مشهد / مدیر منابع انسانی ( جذب و استخدام ، تدوین شرح وظایف ، جانشین پروری ، تد وین فرایندهای آموزش ،ایمنی و بهداشت )
 • توسعه صنایع بسته بندی اپادانا / مشهد / شناسایی فرایندهای سازمانی و مدلسازی در visio مشاور استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه MS(ISO9001.ISO14001.OHSAS18001)  و 5S
 • توسعه صنایع بسته بندی اپادانا / مشهد / تدوین استراتژیهای سازمان از روش SWOT
 • توسعه صنایع بسته بندی اپادانا / مشهد / تدوین شرح شغل و شرایط احراز از روش ONET
 • توسعه صنایع بسته بندی اپادانا / مشهد / پیاده سازی مدیریت دانش و ریسک به طور همزمان با استانداردها
 • برلیان نور / مشهد / عارضه یابی
 • ستاره صنعت پارت / مشهد /  عارضه یابی
 • آوند پلاستیک / مشهد / عارضه یابی
 • کفش اریو / مشهد / عارضه یابی
 • بوفالو / مشهد / عارضه یابی
 • شرکت میراب لوله طوس / چناران / عارضه یابی صنعتی
 • کفش بوفالو / مشهد / مشاور iso9001, hse
 • رسانه فردا / مشهد / مشاور سیستم مدیریت کیفیت ISO9001
 • شرکت لوله میراب / چناران / مشاوره استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001:2015
 • شرکت لوله میراب / چناران / تدوین استراتژیهای سازمان از روش SWOT
 • لوله شرق آسیا / بجستان / مشاور نظام آراستگی محیط کار 5s
 • شرکت نرم افزاری آموت / مشهد / شناسایی فرایندهای سازمانی و مدلسازی در اکسل مشاوره استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
 • شرکت نرم افزاری آموت / مشهد / عارضه یابی منابع انسانی با روش EFQM
 • شرکت نرم افزاری آموت / مشهد / مشاوره مدیریت منابع انسانی ( ایجاد کلیه فرایندهای منابع انسانی به همراه شاخص های اندازه گیری ، جامعه پذیری، سیستم پاداش و انگیزش و جبران خدمات و ..)
 • شرکت نرم افزاری آموت / مشهد / تدوین استراتژیهای سازمان و منابع انسانی  از روش SWOT
 • شرکت نرم افزاری آموت / مشهد / ایجاد پلن جدید از ارزیابی عملکرد پرسنل
 • شرکت نرم افزاری آموت / مشهد / تدوین شرح شغل  و شرایط احراز شغل از روش ONET
 • شرکت نرم افزاری آموت / مشهد / پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار 5S
 • لوله شرق آسیا / بجستان / مشاور استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS (ISO9001.ISO45001.ISO14001)
 • شرکت میراب لوله طوس / چناران / شناسایی فرایندهای سازمانی
 • شرکت میراب لوله طوس / چناران / پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت ، ایمنی و بهداشت hse
 • شرکت میراب لوله طوس / چناران / نظام آراستگی محیط کار 5s پیاده سازی استاندارد  سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
 • شرکت بازرگانی ایوان فرش / مشهد / مشاوره آموزشی و تربیت مدیران فروش حرفه ای
 • زعفران مصطفوی / مشهد / مشاوره نیازسنجی آموزشی مدیران میانی
 • طاها قالب توس / مشهد / پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ISO14001-45001
 • طاها قالب توس / مشهد / پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار 5S
 • مجتمع فنی و مهندسی جهاد دانشگاهی / مشهد / پیاده سازی و استقرار ISO9001:2015
 • شرکت نرم افزاری آموت / مشهد / ممیزی داخلی ISO9001:2015
 • شرکت نرم افزاری آموت / مشهد / نیازسنجی آموزشی
 • شرکت چوب و فلز تولیکا / مشهد / پیاده سازی و استقرار ISO9001:2015
 • شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا / مشهد / پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار
 • شرکت چوب و فلز تولیکا/ مشهد/ پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار
 • شرکت توسعه خاوران/مشهد/عارضه یابی منابع انسانی روش EFQM
 • شرکت صنایع لبنی گرینه/نیشابور / پیاده سازی و استقرار ISO9001, ISO22000
 • شرکت نان قدس رضوی/مشهد/ممیزی داخلی و مشاوره استانداردهای iso9001-22000
 • شرکت نوشین شهد /چناران/مدیریت منابع انسانی
 • شرکت سپیدان شیر /فریمان /پیاده سازی استانداردهای iso9001-22000-haccp
 • صنایع لبنی نوبر /نیشابور/پیاده سازی استانداردهای iso9001-22000-haccp
 • شرکت پشمبافی توس /مشهد/Iso9001-45001-14001 پیاده سازی استاندارد سیستم
 • شرکت کلور / نیشابور / پیاده سازی استاندارد سیستم iso9001-14001-415001