سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی ارشد برنامه ریزي گردشگري منطقه اي

سوابق کاری :

 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول سابق نشریه گردشگري و هتل داري سیاحت و سفر ( بهار ۱۳۹۱- بهار ۱۳۹۷)
 • جانشین مدیر مسئول و سردبیر نشریه گردشگري و هتل داري سیاحت و سفر (بهار ۱۳۹۷- ادامه دارد)
 • صاحب امتیاز و مدیرمسئول کانون آگهی و تبلیغات داریوش ( ۱۳۹۴ – ادامه دارد)
 • عضو رسمی خانه مطبوعات استان خراسان رضوي ( ۱۳۹۱- ادامه دارد)
 • عضو رسمی انجمن صنفی تبلیغات استان خراسان رضوي ( ۱۳۹۴ – ادامه دارد)
 • عضو هیات رییسه مجمع مشورتی زنان استان خراسان رضوي (شهریور ۱۳۹۶ – شهریور ۱۳۹۸)
 • نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع مشورتی زنان استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد (شهریور ۱۳۹۶ – ۱۳۹۸)
 • مدیر اجرایی نمایشگاه توانمندیهای بانوان کارآفرین شهرستان مشهد(بهمن ۱۳۹۶)
 • مشاور گردشگري شهردار شهر گلبهار – ۱۳۹۷
 • مدیر گروه ” حرفه ای ها ” (رسانه اي،آموزشی، رویدادي، تبلیغاتی، بازاریابی و مشاوره اي)
 • رییس هیات مدیره شرکت تعاونی سرمایه گذاري گردشگري آبادگران آذین سرزمین خورشید
 • عضو هیات امناي موسسه خیریه خانه فرشتگان
 •  

سوابق آموزشی و مشاوره ای :

 • مدرس آداب معاشرت و الگوهاي رفتاري در گردشگري و هتل داري و آشنایی با تاسیسـات گردشـگري ( داراي تاییدیـه تـدریس از وزارت میراث فرهنگی و گردشگري)
 • مدرس دانشگاههاي علمی – کاربردي پردیسان– میراث و درویشی  مشـهد در رشـته هـاي گردشـگري و هتـل داري  و دروس کـارورزي(1392-1395)
 • پانزده سال سابقه تدریس دروس جغرافیـا (جهـان گردي) ، اقتصـاد ، جامعـه شناسـی و علـوم اجتمـاعی در مقـاطع دبیرسـتان و پـیش دانشگاهی و گزینش شده آموزش و پرورش خراسان رضوي (۱۳۷۹- ۱۳۹۴)
 • طی ۱۷۰ ساعت دوره آموزشی مهارت ها و فنون تدریس در ناحیه چهـار آمـوزش و پـرورش مشـهد در سـال ۸۴ و اخـذ  گواهینامـه  مربوطه با درجه عالی
 • همکاري نظارتی با موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بهار مشهد (۱۳۸۹- ۱۳۹۴)
 • ویراستار علمی کتاب تخصصی گردشگري شهري در ایران و جهان ، مؤلف احمد دیناري ، انتشـارات واژگـان خـرد ، سـال ۱۳۸۴ ، مشهد مقدس
 • تألیف ، نگارش و چاپ مقالات متعدد در زمینه مسائل گردشگري در مجلات تخصصی گردشگري گشت و گذار ، زائر  و سیاحت و سـفر  نظیر : مشکلات و تنگناهاي توریستی مشهد مقدس ، بست و حرم مطهر از نگاه جهانگردان ، نظرسـنجی از مسـافران نـوروزي سـال ۸۲ در شهر مقدس مشهد ، مدیریت هتل داري ، گردشگري شهري و شهرهاي آب معدنی و آسایشگاهی و نقش آنها در توسعه گردشگری، نقـش شهرداریها در توسعه گردشگري ، مدیریت هتل : مهارتها وقدرت برنامه ریزي.
 • طی دوره آموزشی مدیریت عمومی واحدهاي اقامتی هتلداري و اخذ گواهینامه مربوطه (موسسه دانش پژوهان خراسان1396)
 • طی دوره آموزشی مدیریت فرانت آفیس هتل و اخذ گواهینامه مربوطه (مرکز آموزش جهانگردي تاباتوس)
 • شرکت در سمینار آموزشی همسان سازي خدمات در صنعت جهانگردي و هتـل داري   در تـاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ و اخـذ گواهینامـه مربوطه (مجري : مرکز آموزش هتل داري پذیرش طوس)
 • طی دوره آموزشی بازاریابی و تبلیغات در مرکز آموزش اتاق تعاون خراسان و اخذ گواهینامه مربوطه با رتبه عالی (۱۳۸۴)
 • طی دوره آموزشی پذیرشگري هتل و دریافت گواهینامه مربوطه (۱۳۸۵)
 • طی دوره جذب مشتري در دفاتر خدمات مسافرتی در موسسهnic  و دریافت گواهینامه مربوطه(1389)
 • طی دوره مدیریت موثر هتل در موسسه nic و دریافت گواهینامه مربوطه (1389)
 • شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت تخصصی خدمات هتلداري و گردشـگري  ، هفـتم دیمـاه ۱۳۸۹ بـه مـدت ۸ سـاعت ودریافـت گواهینامه مربوطه (مجري : مرکز آموزش هتلداري پذیرش طوس)
 • شرکت در سمینار بررسی موانع و راهکارهاي توسعه گردشگري استان خراسان شمالی ودریافت لوح یادبود(۱۷/۴/۸۶)
 • شـرکت در کارگـاه آموزشـی طبیعــت گــردي اداره کـل میـراث فرهنگـی وگردشـگري خراسـان شـمالی و  دریافـت گواهینامـه مربوطه(۱۷/۴/۸۶)
 • طی دوره آموزشی گویندگی و دریافت گواهینامه مربوطه (مرکز آموزش سروش وابسته به سازمان صدا وسیماي خراسان رضوي)
 • طی دوره حسابداري در جهاد دانشگاهی مشهد و اخذ گواهینامه مربوطه 
 • شرکت در چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگري سلامت کشورهاي اسلامی در بیمارستان رضوي مشهد در آذر مـاه ۹۲ و دریافت گواهینامه مربوطه
 • شرکت در سومین مدرسه پاییزه گردشگري جهاد دانشگاهی مشهد با موضـوع  گردشگري و آب  در تـاریخ ۸/۷/۹۲و دریافـت گواهینامه مربوطه
 • دریافت گواهینامه همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی ، اقتصاد و توریسم شهري ، مشهد مقدس (۱۳۹۳)
 • دریافت گواهینامه شرکت در اولـین همایش بین المللی علمی راهبردي توسعه گردشگري جمهوري اسلامی ایران – چـالش ها و چشم اندازها ، با امضاي رئیس جهاد دانشگاهی خراسان رضـوي و ر ئـیس دانشـگاه علـم و فرهنـگ (۲۶ لغایـت ۲۸ مهرمـاه ۱۳۹۳) – مشهد مقدس
 • گواهینامـه کارگـاه آموزشـی : روزنامـه نگـاري گردشـگري بـا امضـاي معـاونین آموزشـی و فرهنگـی جهاددانشـگاهی خراسـان رضوي(۶/۳/۱۳۹۴)
 • دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی : مدیریت ارتباط و رفتار با مشتري با امضاي مدیرکل دفتـر آمـوزش  و مطالعـات  گردشـگري سازمان میراث فرهنگی و گردشگري کشور و رییس موسسه آمـوزش عـالی علمـی کـاربردي میـراث فرهنگی،صـنایع دسـتی و گردشـگري کشور(۱۹/۸/۱۳۹۵)
 • دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی : روش تدریس و آموزش مدرسین گردشگري استان خراسان رضوي با امضاي مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات گردشـگري سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگري کشـور و ریـیس موسسـه آمـوزش عـالی علمـی کـاربردي میـراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري کشور(۱۹/۸/۱۳۹۵)
 • دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی : مدیران فنی بند ب دفاتر خدمات مسـافرتی و گردشـگري  خراسـان رضـوي بـا امضـاي مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات گردشگري سازمان میراث فرهنگی و گردشگري کشور و ریـیس موسسـه آمـوزش عـالی علمـی کـاربردي میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري کشور(۱۷/۹/۱۳۹۵)
 • گواهینامه کارگاه علمی آموزشی : اصول و مبانی خبرنویسی در گردشگري با امضاي مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگري خراسان رضوي(۱۵/۸/۱۳۹۶)
 • شرکت در کارگاه آموزشی آینده تبلیغات در رسانه هاي اجتماعی، مجري : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوي (آبـان1396)
 • دریافت گواهینامه کارگاه آموزشی : ظرفیت هاي فضاي مجازي براي اطلاع رسانی و جریـان سـازي خبـر ي – موسسـه دانـش پژوهـان خراسان و با امضاي مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگري خراسان رضوي(۱۷/۲/۱۳۹۷)
 • دریافت گواهینامه کارگاه آموزشی : بازاریابی رسانه اي با رویکرد توسعه گردشگري – موسسه دانش پژوهان خراسان و بـا امضـاي مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگري خراسان رضوي(۱۷/۲/۱۳۹۷)
 • دریافت گواهینامه کارگاه آموزشی : عکاسی گردشگري و طبیعت – موسسه دانش پژوهـان خراسـان و بـا امضـاي مـدیرکل میـراث فرهنگی و گردشگري خراسان رضوي(۱۷/۲/۱۳۹۷)
 • شرکت در ۲۵ دوره آموزشی توانمندسازي دست اندرکاران گردشگري و هتـل داري  اسـتان خراسـان رضـوي در بهـار ۱۳۹۸ و دریافت گواهینامه از اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري

افـتخارات و تـقدیـرنـامه ها

 • دریافت تقدیرنامه کتبی از مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري خراسان رضوي به مناسبت روز خبرنگار در مرداد ماه ۱۳۹۳
 • دریافت تقدیرنامه کتبی از مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري خراسان رضوي به مناسبت روز خبرنگار در مرداد ماه ۱۳۹۴
 • دریافت لوح تقدیر به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی از رییس اداره روابط عمـومی اداره کـل میـراث فرهنگـی و گردشـگري خراسان رضوي ۲۶/۲/۹۴
 • دریافت لوح غرفه نمونه در یازدهمین نمایشگاه بین المللی جهانگردي وصنایع دستی مشهد مقدس(۲۸مرداد لغایت یکم شهریور۹۲)
 • دریافت لوح تقدیر مشترك از مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگري خراسان رضوي و رئیس مرکز روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري کشور در تاریخ 94/7/4 به دلیل انتخاب نشریه سیاحت وسفر به عنـوان رسـانه برتـر در حوزه گردشگري
 • کسب رتبه برتر نشریات فعال در حوزه گردشـگري  کشـور در روز جهـانی گردشـگري (۵/۷/۹۴) و همزمـان بـا برگـزاري دومـین جشنواره ملی مشارکت گردشگري در سالن همایش هاي برج میلاد تهران و دریافت لوح یادبود از معاون گردشگري سازمان میراث فرهنگی و گردشگري کشور
 • دریافت تقدیرنامه از مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگري خراسان رضوي به مناسبت روزجهانی موزه و میراث فرهنگی و توسـع ه فرهنگی و گسترش اخبار مربوطه (۲۹/۲/۱۳۹۵)
 • دریافت تقدیرنامه از رئیس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خردگرایان مشهد در خصوص در هفته معلم سال ۱۳۹۵
 • دریافت تقدیرنامه از مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگري خراسان رضوي به مناسبت روز جهـانی گردشـگري  و فعالیـت در عرصـه رسانه گردشگري (۵/۷/۱۳۹۶)
 • دریافت تقدیرنامه از معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد به جهـت مدیریت اجرایی نمایشگاه توانمندیهاي بانوان کارآفرین شهرستان مشهد(۱۷/۱۱/۱۳۹۶)
 • دریافت تقدیرنامه از معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد جهت فعالیـت و حضـور در برنامـه هـاي سـتاد اجرایـی خـدمات سـفر  شهرستان مشهد(۱۹/۱/۱۳۹۷)
 • دریافت تقدیرنامه از ریاست اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري شهرستان مشهد جهـت فعالیـت و حضـور در برنامـه هـاي ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان مشهد در نوروز۹۷(۲۹/۱/۱۳۹۷)
 • دریافت لوح سپاس دومین جشنواره ملی ناصرخسرو به پاس تلاش در توسعه صنعت گردشگري با امضاي رییس انجمـن علمـی گردشگري ایران و رییس دانشکده علوم گردشگري دانشگاه علم و فرهنگ تهران (۲۱/۹/۱۳۹۶)

بـرگزاري رویـدادها

 • مشاور رسانه اي همایش بزرگ دانشجویی بررسی چالش ها،فرصت ها و راهبردهاي توسعه گردشگري استان خراسان رضوي که با حضور بالغ بر ۳۵۰ نفر از دست اندرکاران، صاحب نظران، مدیران بخش دولتی و خصوصی، اساتید و دانشجویان رشـته گردشـگري در تاریخ ۲۳/۹/۹۴ در محل سالن همایش هاي هتل پنج ستاره پردیسان مشهد توسط مرکز علمی کاربردي پردیسان برگزار گردید و عضـویت در میزگرد گردشگري سلامت این همایش و سخنرانی در باب نقش رسانه در توسعه گردشگري سلامت.
 • برگزاري همایش بزرگ خانواده نشریه سیاحت وسفر و کانون آگهی و تبلیغات داریوش به همراه کارگاه آموزشـی : » ۱۲ قانون طلایی موفقیت در کسب و کار در دوران رکود بازار« در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۴ در محل سالن همایش هاي هتل پنج ستاره پارس مشهد · برنامه ریزي و برگزاري همایش » تشریفات در زندگی و کاروکسب« در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ و در سالن همایشهاي هتل پردیسان مشهد
 • برنامه ریزي و برگزاري سـمینار » تکنیکهاي طلایی استخدام و جذب نیـروي انسـانی اثـربخش « در تیرمـاه ۱۳۹۶ و در سـالن همایشهاي فرهنگسراي ترافیک مشهد