اعضای کمیته اجرایی

امیرحسین سامانی

کارشناس R&D و SEO

مهدیه باغبانی

گرافیست و ایده‌پرداز

فرهاد فکری

کارمند اداری

هدیه فیضی

مسئول دفتر مدیرعامل

سمیه یوسفی

کارشناس بازاریابی

ایمان رضایی

طراح،ایده پرداز و گرافیست

الهه هندی

کارشناس بازاریابی

مژده تقوی

گرافیست

مژگان تقوی

گرافیست

دکتر سیده فرنوش میراعلمی

مدیر IT دفتر تهران