اعضای کمیته اجرایی

ندا اسماعیلی نیا

مسئول روابط عمومی

مهرداد دادگر

کارشناس بازرگانی

امیرحسین سامانی

کارشناس R&D و SEO