اعضای کمیته اجرایی

احمد خراشادی‌زاده

سرپرست و مدیر اجرایی واحد طراحی و تولید

مهدیه باغبانی

گرافیست و ایده‌پرداز

امیرحسین سامانی

کارشناس R&D و SEO

فاطمه احمدی

مدیر واحد شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوا

فرهاد فکری

مدیر اداری

ستایش سرو

سرپرست تیم ادمین و مدیر برنامه تبلیغات بلاگری

حمید سامانی

مسئول فنی و تحصیلدار

الهه آشور

مسئول تشریفات